Logo MDPT
 

Legislatíva

Technické špecifikácie záznamového zariadenia (tachografov)  sú uvedené v Nariadení Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave.

Nariadenie Rady 3821/85/EHS je dostupné na nasledovnej adrese tu

 


 

Ustanovenia ohľadom výnimiek z používania záznamového zariadenia , časy jazdy , prestávky a doby odpočinku a podobne sú uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15.marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č.3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č.3820/85

 Nariadenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 11.4.2006.  Na základe nariadenia 561/ 2006/ES vyplýva povinné zavedenie digitálnych tachografov. Vozidlá, prvýkrát uvádzané do prevádzky od 1.mája 2006 musia byť vybavené záznamovým zariadením, ktoré spĺňa požiadavky prílohy 1B nariadenia (EHS) č. 3821/85 t.j. digitálnym tachografom.

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 561/2006/ES  je dostupné na nasledovnej adrese tu

 


 

Dňa 16.12.2009 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované rozhodnutie Komisie č. 2009/959/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v oblasti súvisiacich s činnosťami dopravy. Rozhodnutie obsahuje formulár pre potvrdenie činností ak vodič bol práceneschopný, čerpal riadnu dovolenku, mal voľno , viedol vozidlo vyňaté z pôsobnosti nariadenia 561/2006 alebo AETR, vykonával inú činnosť ako vedenie vozidla, bol k dispozícii. Formulár potvrdenia by sa mal používať iba vtedy ak sa z tachografových záznamov z objektívnych technických dôvodov nedá dokázať súlad s ustanoveniami nariadenia 561/2006/ES. Pri kontrole potvrdenie by malo byť uznávané v hociktorom úradnom jazyku EÚ.

Rozhodnutie Komisie 2009/959/EÚ, vo všetkých úradných  jazykoch Európskej únie  sa nachádza na nasledovnej adrese tu  

Formulár potvrdenia  na priame použitie:

 SK_Formular_potvrdenia_na_priame_pouzitie.doc


Zákon č. 461/2007 Z. z. o záznamovom zariadení v cestnej dopravy

 2007_461.pdf


 

Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z.

2007_42.pdf

zmena 2008_435.pdf

 


 
Copyright 2010 by Tempest a.s.